top of page
Fästpunkt 1
Kopia av Haningealliansen logo.png
Betongvägg

Politisk plattform Haningealliansen 2023-2026

Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna har bildat en gemensam koalition, Haningealliansen, för att styra Haninge kommun under mandatperioden 2023-2026. Vi förenas av gemensamma värderingar på centrala områden och en gemensam bild för hur kommunen ska utvecklas i en positiv riktning.

 

Vårt styre kommer att genomsyras av de tidlösa värdena om frihet och ansvar. Vi tror på människans drivkraft och vilja att bestämma över sitt eget liv. Med rätten att följa sina drömmar följer också ett ansvar att inte skada andra. Politikens uppgift är inte att styra människor utan att värna deras frihet samtidigt som ett tryggt rättssamhälle kan upprätthållas. Vår människosyn grundar sig i alla människors okränkbara värde. Varje människa har rätt att bli bedömda utifrån sin person och sina handlingar. I vårt samhälle är det viktiga inte vad du heter eller varifrån du kommer, utan vad du gör och vart du är på väg.

 

Haningealliansen ska prioritera en långsiktigt hållbar ekonomi för det ger förutsättningarna för alla andra prioriteringar. Haninge står inför stora utmaningar med anledning av omvärldsläget och en kommande lågkonjunktur. Det kommer kräva ett stabilt och tydligt politiskt ledarskap som prioriterar för Haningebornas bästa. Löftet till invånarna får aldrig vara så utsträckt att det undergräver politikens förmåga att leverera sitt grundläggande uppdrag. Vår syn på politiken börjar i dess kärna, men den lägger också ett ansvar på invånarna att själva och tillsammans söka lösningar och vägar framåt. Samhället är större än politiken. 

 

Politikens uppgift är att prioritera. Haningealliansen har därför kommit överens om att rikta ett särskilt fokus under mandatperioden på några av kommunens viktigaste utmaningar. Det finns naturligtvis ambitioner om att bibehålla och utveckla kvaliteten även i de verksamheter  som inte direkt berörs av denna politiska plattform, men vi anser att det är av största vikt att i både ord och handling göra de prioriteringar som vi anser är avgörande för kommunens goda utveckling.

 

Vår politiska plattform för mandatperioden 2023-2026 prioriterar följande områden:

Utbildning

Inget har en större långsiktig utjämnande effekt vad gäller livschanser än en fungerande skolgång. Ingen välfärdspolitik kan fullt ut kompensera det som går förlorat i varje enskilt skolmisslyckande. Haninge ska vara en kommun präglad av social rörlighet och skolan spelar en helt avgörande roll för möjligheterna att bryta ett utanförskap som går från en generation till nästa. Dessa möjligheter ska finnas även senare i livet genom en vuxenutbildning och SFI präglad av god kvalitet och ansvar för den enskilde. 

Fler behöriga lärare och mindre administrativa bördor ska ge mer tid till elevernas utbildning. Den politiska styrningen av skolan ska i högre grad styras av konkreta mål och i mindre utsträckning av enskilda uppdrag. Haninges lärare gör ett fantastiskt jobb men de måste ges förutsättningar att vara lärare och ledare. 

I Haninge kommuns skolor ska det vara fokus på kunskap där varje elev ges förutsättningar att nå sin fulla potential. Ordning och reda i klassrummen med gemensamma ramverk för ordningsregler med en tydlig konsekvenstrappa. Ej uppnådd straffbarhetsålder ska inte utgöra ett generellt hinder för att polisanmäla elev som begår brott.

Våra skolmiljöer behöver tryggas och anpassas för alla elever, inklusive de med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller andra funktionsvariationer. Samarbetet mellan socialtjänsten och skolan behöver förstärkas. Elevernas psykiska och fysiska hälsa ska få större uppmärksamhet under mandatperioden.

Haninges gymnasie- och vuxenutbildningar behöver i högre utsträckning integrera näringslivet genom allt från arbetsplatsförlagd praktik till gemensamma investeringar i utbildningar. Elever som lägger ner tid i Haninges utbildningar ska få valuta för denna.

Ett tryggare Haninge

Tryggheten är vår tids stora frihetsfråga. Det offentliga rummet ska tas tillbaka till hederliga invånare och resurser ska läggas på uthålliga åtgärder som bidrar till minskad kriminalitet och ökad trygghet. Dessa ska identifieras i ett särskilt trygghetsprogram. Säkra stråk mellan platser i kommunen ska växa fram för bättre resursanvändning och ökad mätbarhet i trygghetsarbetet.

Även om det primärt är Polismyndighetens uppgift att upprätthålla ordningen på allmän plats har kommunen ett omfattande ansvar för invånarnas trygghet i det offentliga rummet. Till dess att Polismyndigheten får tillräckliga personella resurser ska kommunen stödja dem i detta arbete genom kommunala ordningsvakter.

De kommunala ordningsföreskrifterna utgör ett viktigt verktyg för att skapa ordning och trygghet på offentlig plats. Dessa ska kompletteras i syfte att ge Polismyndigheten verktyg för att arbeta mot illegala bosättningar och organiserad människohandel.

Förebyggande åtgärder mot kriminalitet bland unga ska också prioriteras med ett särskilt  fokus på unga i riskzonen. Haningealliansen har som mål att Haninge inte ska ha några utsatta områden 2030. Ett förortslyft är ett lyft för hela Haninge. Vi vill underlätta för människor att stärka sitt lokalsamhälle genom modern utbildning, företagande för fler jobb och att prioritera fritidssatsningar för barn, unga och personer med funktionshinder. Tidiga insatser till rätt personer kan spara mänskligt lidande och enorma samhällskostnader. Den viktigaste förebilden för dessa barn är föräldrar som går till jobbet och tar sitt föräldraansvar.

Stöd ska ges till kvinnor och män som drabbas av våld eller hedersförtryck i sitt hem eller i sin omgivning. Därför är det viktigt att se över möjligheterna till ett utökat samarbete med de olika aktörerna som arbetar med våldsutsatta kvinnor och män. Det är viktigt att säkerställa att eventuella utbetalningar av ekonomiskt stöd sker till den som är utsatt.

Jobb och näringsliv

Målet med offentligt finansierad utbildning är att den leder till bildning, arbete och egenförsörjning som bidrar till nya skatteintäkter och minskade bidragskostnader. Varje krona som går till bidrag till den som kan arbeta hade kunnat gått till skolan, äldreomsorgen eller att sänka invånarnas skattebörda. Egen försörjning ska alltid gå före bidrag. Vår uppgift är att skapa så goda förutsättningar som möjligt för företag att etablera sig och växa. Detta skapar fler arbetsplatser och en positiv utveckling av hela kommunen. Vi vill uppnå en politik för utbildning, arbete och näringsliv som skapar en positiv spiral. 

För de som ändå inte lyckas med skolan ska kommunens insatser präglas av stora möjligheter och tydliga krav. Det yttersta skyddsnät som ekonomiskt bistånd utgör ska inte kunna utnyttjas av den som kan arbeta. Höga förväntningar och krav på deltagande i de insatser som kommunen erbjuder ska kombineras med ett effektivt arbete för att motverka felaktiga utbetalningar och bidragsfusk.

Fler arbetsplatser skapas av fler företag. En tydlig strategi behöver tas fram för hur och var företagsetableringar ska underlättas och vilka branscher som är lämpligast för att matcha befintligt arbetskraftsutbud och en önskad utveckling. Kommunen ska möta företagens behov av snabb och effektiv service vid expansion och nyetablering genom bättre service och snabbare myndighetsutövning. Kommunen ska se över alla möjligheter för att stimulera det lokala näringslivet.

Samhällsbyggnad

Ett omtag behöver göras i samhällsbyggnadsprocessen med tydliga prioriteringar i detaljplanearbetet. Bostadsbyggandet är en väsentlig del när vi utvecklar Haninge, men det är viktigt att inte bara fokusera på antalet bostäder utan också på hur och var de nya bostäderna byggs. Nya omgivningar ska formges effektivt samtidigt som naturmiljöer och kulturhistoriska byggnader generellt ska värnas. Den generella inriktningen ska vara att större tonvikt läggs vid småhus. Det är viktigt med blandade boendeformer.

Invånarna ska känna sig trygga i Haninges offentliga miljöer. En central del i att öka trivseln och tryggheten är att underhålla offentliga ytor och lokaler, exempelvis upprustning och underhåll av parker, planteringar, aktivitetsytor och torg. Haninges befintliga stadsmiljöer har minst sagt stor potential att utvecklas. Därför vill vi genomföra ett stadsmiljölyft för att skapa mervärde för de som bor i kommunen.

Nya bostadsprojekt ska sammankopplas med säker trafikplanering. Kommunen måste prioritera trafiklösningar för att lösa de växande trängselproblem som skapas av ett växande Haninge, exempelvis genom åtgärder vid Gudöbroleden, Handens sjukhus och en ny dragning av Stavsvägen. Våra bostadsområden ska också ha plats för bilen där vi säkerställer goda parkeringsmöjligheter och god trafikframkomlighet. Det är helt avgörande att utveckling av samhällsservice och infrastruktur sker i takt med fortsatt bostadsbyggande. Boende för äldre och personer med funktionshinder ska finnas med tidigt i planeringen. Även barnperspektivet är viktigt att ha med i processen för att säkra en trygg och trivsam boendemiljö.

Kommunen behöver vara pådrivande i regionala frågor som berör Haninge, inte minst vad gäller kollektivtrafik, cykelvägar och byggandet av ett nytt närsjukhus. Det är helt avgörande för vårt fortsatta bostadsbyggande att det finns nödvändig infrastruktur och samhällsservice innan vi bygger nya bostäder. Hela Haninge måste fungera. 

HÅLL DIG UPPDATERAD. FÖLJ OSS!
bottom of page