top of page
Toppen
Painting Wall
En politik som får 
ordning på Haninge

Vårt uppdrag kommer alltid vara att sätta Haninge i främsta

rummet och stå på Haningebornas sida.

Miljöpolitik på riktigt
Forest

Trygghet

Namnlös design.png

Skola

Arbete före bidrag

Dricksvatten utanför

Idrott, fritid och kultur

Bostäder Complex

Boende- och livsmiljö

Leende Senior Kvinna

Äldreomsorg

dan-stark-hEceQrBaIiE-unsplash.jpg

Miljö på riktigt

joshua-rodriguez-f7zm5TDOi4g-unsplash.jpg

Det lokala näringslivet

kl hemsida.png

Värna de utsatta

Analysera data

Ordning på ekonomin

Trygghet
polis.jpg

TRYGGHET - ta tillbaka tryggheten i Haninge

Vi vill:

 • ta fram ett program för ökad trygghet

 • införa kommunala ordningsvakter dygn runt, året om

 • investera i fler trygghetskameror ​

 • införa nolltolerans mot nedskräpning och skadegörelser

 • anställa fler fältassistenter

Det eskalerande våldet

De flesta invånare påverkas nu direkt av den växande kriminaliteten. Varannan kvinna i Sverige vågar inte gå ut i sitt eget bostadsområde på kvällen enligt en BRÅ-undersökning. Haninge har flest anmälda överfallsrån och skadegörelsebrott bland kommunerna i stockholmsregionen. På bara ett år har antalet skjutningar fördubblats och mängden anmälda sexualbrott i kommunen har ökat under den senaste mandatperioden. Jordbro och Brandbergen är utpekade av polisen som utsatta områden där kriminella påverkar lokalsamhället genom utpressningar, öppen knarkhandel och våld.

Vända utvecklingen och ta tillbaka Haninge

Vi vill ta tillbaka det offentliga rummet till vanligt hederligt folk och lägga resurser på sådant som verkligen kan bidra till minskad kriminalitet och socialt avvikande beteende. 

Klottersanering och åtgärder mot skadegörelse ska utföras uthålligt varje gång det anmäls, inte en gång om året när lite extrapengar delas ut till verksamheterna. Ett särskilt trygghetsprogram ska lyfta fram de åtgärder som ska prioriteras. Kommunens förebyggarteam ska växa med kvalificerad personal och mer fokus ska ligga på unga i riskzonen. Tidiga insatser till rätt personer kan spara miljoner i samhällskostnader. Men den viktigaste förebilden för dessa barn är föräldrar som går till jobbet och tar sitt föräldraansvar.

Med mobila väktare och kommunala ordningsvakter kan kommunen hjälpa en underfinansierad polismyndighet för att säkra tryggheten på offentliga platser. Fler trygghetskameror på särskilt brottsutsatta områden ger både trygghet och avhåller brottslingar från att vistas där. Alla platser i kommunen kan inte säkras, men trygga stråk med extra belysning och andra trygghetsåtgärder ska prioriteras mellan större målpunkter i kommunen. Effekterna av tiggeri och illegala bosättningar har lett till att kommunen tvingats spärra av offentliga platser. Det är helt oacceptabelt. Med införande av tiggeriförbud vill vi ge polisen verktygen som de saknar i dag för att ingripa. Vi har nolltolerans mot illegala bosättningar och vill ändra i ordningsstadgan så att populära rekreationsområden blir offentlig plats så att polisen enkelt kan avhysa nya bosättningar. Haninges offentliga platser ska inte kunna ockuperas för enskilda syften.

Skola
library-1003919_1920.jpg

SKOLA - våra lärare och elever förtjänar bättre

Vi vill:

 • höja elevpengen

 • värna fria skolvalet

 • att alla brott i skolan polisanmäls

 • införa gemensamma ordningsregler i kommunens skolor

 • öppna en skolakut för stökiga elever

 • koppla en socialsekreterare till varje skola

Dags att satsa på Haninges skolor

Haninges lärare gör ett fantastiskt jobb men de måste ges förutsättningar att vara lärare och ledare i klassrummet. 

I Haninges skolor ska det vara ordning och reda i klassrummen. Alla skolor ska ha gemensamma ordningsregler med en konsekvenstrappa. Om elever begår brott ska dessa naturligtvis alltid polisanmälas. Samma regler ska gälla i skolan som i övriga samhället. Våra skolmiljöer behöver tryggas och anpassas för alla elever, inklusive de med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller andra funktionsvariationer. Men om det ska bli rätt i slutet måste det bli rätt från början. Haninge ska ha en genomgående strategi för att säkra upp det grundläggande kunskapsuppdraget, från förskolan och uppåt så att rätt stöd sätts in i tid.

 

Betyg är ett viktigt verktyg för att följa upp och hjälpa eleverna. I Haninge ska naturligtvis den stora merparten av lärarna vara behöriga och lärarnas administrativa börda måste minska så att de får mer tid till eleverna.

 

En målinriktad och effektiv verksamhet

Haninges skolförvaltning är överöst med uppdrag från politiken. Vi vill att pengar som går till den växande byråkratin i stället används till elevernas utbildning. Digitaliseringens möjligheter måste utnyttjas bättre, både för att öka tillgängligheten till kunskap och till att minska kostnader inom exempelvis modersmålsundervisning och tolkverksamhet. Samarbetet mellan socialtjänsten och skolan behöver förbättras genom att socialsekreterare knyts till skolorna.

 

För att få en starkare koppling till framtida yrkesmöjligheter vill vi att alla elever i årskurs 9 erbjuds minst två timmar studievägledning. Programinnehållet i Haninges gymnasie- och vuxenutbildningar behöver också i högre utsträckning integrera näringslivet, genom allt från arbetsplatsförlagd praktik till gemensamma investeringar i utbildningar. De som lägger ner tid i Haninges gymnasium ska få valuta för pengarna.

 

Elevernas hälsa

Elever bör få minst en timmes mer fysisk aktivitet per vecka, då det är viktigt ur ett lärandeperspektiv och fler förskolor bör starta utegrupper som en extra avdelning. Även skolmaten är viktig för hälsan och ska vara en del av den pedagogiska verksamheten. Vi måste ta gemensamt krafttag mot den ökade psykiska ohälsan, fler vuxna i skolan och en bra fritidsverksamhet är viktiga förebyggande framgångsfaktorer.

 

Valfrihet

Ett aktivt val av skola stimulerar elever till att välja den som passar dem bäst. För att varje elev aktivt ska kunna välja skola behöver den också ha goda transportmöjligheter till skolorna. Skolskjutsen behöver anpassas till dagens verklighet där färre går på den skolan som är närmast dess hem. Vi vill också införa ett aktivt skolval för att understryka den enskildes möjligheter att påverka. Vi vill införa valfrihet inom fritidsverksamheter så att föreningar och andra aktörer kan vara med och utveckla utbudet. Vi vill också införa valfrihet inom SFI och vuxenutbildningen genom ett system med auktoriserade utövare. Modellen syftar till att stärka inflytandet för de enskilda eleverna och att skapa utrymme för konkurrens där fler aktörer kan vara med och utveckla utbildningen.

Arbete före bidrag
Flyttare som bär hyllenhet

GÅ FRÅN BIDRAGSLINJE TILL ARBETSLINJE

Vi vill:

 • införa aktivitetskrav och obligatoriska hembesök för personer som söker ekonomiskt bistånd

 • stoppa utbetalning av bidrag till illegala invandrare

 • öka samarbetet med det lokala näringslivet

 • skapa en gymnasie- och vuxenutbildning med jobbfokus

Att ställa krav är att bry sig.

Varje krona som går till bidrag till den som kan arbeta hade i stället kunnat gått till polisen, skolan eller äldreomsorgen. Haninge ska vara en välkomnande kommun men ingen kravlös gemenskap. Egen försörjning ska alltid gå före bidrag och fusk ska aldrig tolereras. Därför ser vi det som en självklarhet att kommunen gör hembesök i samband med ansökan om försörjningsstöd och att det finns en löpande kontroll över om folkbokföringen stämmer.

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd har under förra mandatperioden ökat med 28 % och är tredje högst i länet. Kommunen har inte råd att inte ta vara på alla invånarnas potential. Det blir en vinst för både samhället och den enskilde, men då måste drivkrafter till arbete öka. Obligatoriska och kompetenshöjande aktivitetskrav ska regelmässigt tillämpas för de som erhåller ekonomiskt bistånd, exempelvis inom arbetsmarknadsverksamheter och SFI. Det bidrar också till ökad genomströmning från utbildning till arbete. Tydliga konsekvenser måste finnas för den som inte aktivt medverkar till att återgå till egen försörjning. Samtidigt måste kommunen bli mycket bättre i att följa den enskilde från bidrag till egen försörjning, därför vill vi garantera en snabb individuell plan till egen försörjning.

office-g28ad83945_1920.jpg

JOBB SKAPAS AV FÖRETAG, INTE POLITIKERNA

Vi vill:

 • införa en särskild bygglovstjänst för företag

 • ta fram en ny näringslivsstrategi

 • skapa ett utvecklingsbolag för stadskärnan

 • underlätta för lokala företag i upphandlingar

Haninge ska bli en företagsvänlig kommun

Haninge måste återigen bli en företagsvänlig kommun eftersom att det är företagen som skapar jobb och välfärd. Politikens uppgift är att skapa så goda förutsättningar som möjligt för företag att etablera sig och växa i kommunen. Haninge växer med över 1 000 nya bostäder per år men företagsetableringar uteblir. Det saknas en strategi för hur kommunen ska bli ett attraktivt alternativ i konkurrens med andra kommuner i stockholmsregionen - hur vi ska bli en inpendlingskommun i stället för en utpendlingskommun. 

En tydlig etableringsstrategi måste tas fram för Haninge så att vi inte förlorar fler stora arbetsgivare. Parallellt med detta arbete måste mer färdigplanerad företagsmark tas fram för snabb etablering.

 

Att tänka i nya banor

Företagen har behov av snabb och effektiv service vid expansion eller nyetablering. Företag har ofta helt andra förutsättningar än enskilda hushåll i bygglovsärenden med tillkommande frågor som rör myndighetsutövning. En särskild bygglovstjänst för företag är en handfast väg in för företag där myndighetsutövning som ofta är helt avgörande för företagen kan utföras av handläggare med särskild kompetens för detta. Övrig myndighetsutövning ska också reformeras med bättre service och förståelse för företagens behov av snabb handläggning och mindre byråkrati.

Det lokala näringslivet
lägenhetshus

BOENDE- OCH LIVSMILJÖ

- utveckla Haninge för Haningeborna

Vi vill:

 • prioritera småhus och bostadsrätter

 • skapa trygga gångstråk och utöka belysningen

 • genomföra ett stadsmiljölyft för attraktiva byggnader och offentliga miljöer

 • utöka beläggningsarbetet på Haninges vägar

 • upphäva beslut om P-avgifter i Handen

En hållbar utveckling i en attraktiv kommun

Haninge ska bli en tillväxtmotor i södra Stockholm, vi är strategiskt placerade i Östersjöregionen med Norviks hamn i söder och Stockholm i norr. Haninge är också en landsbygds- och skärgårdskommun med fantastiska miljöer att bo och verka i. Nuvarande utveckling måste balanseras bättre mellan stadskärna, landsbygd och skärgård. Det ska finnas goda förutsättningar att bo och verka i skärgården. Det är inte minst viktigt för besöksnäringen.

 

Vi vill att det byggs fler småhus, bostadsrätter och ägarlägenheter i Haninge. Över tid är det billigare att äga än att hyra sitt boende och det ger människor större inflytande över sin egen tillvaro. Vi Moderater vill ta kontroll över planprocessen igen, gå tillbaka till de prioriteringar som utvecklar Haninge med och för invånarna. Vi vill återskapa förtroendet för kommunen bland exploatörer och fastighetsägare. 

Under mandatperioden måste kommunen nå en överenskommelse med Försvarsmakten som möjliggör fler kustnära bostäder utan att för den delen begränsa deras möjlighet att bedriva sin verksamhet.

 

Invånarna ska känna sig trygga i Haninges offentliga miljöer. En central del i att öka trivseln och tryggheten är att underhålla allmänna ytor och lokaler. Haninges befintliga stadsmiljöer har minst sagt stor potential att utvecklas. Därför vill vi genomföra ett stadsmiljölyft för att skapa mervärde för de som bor i kommunen. Upprustning och underhåll av parker, planteringar, torg och andra offentliga platser ska vara föremål för en långsiktig planering, inte för tillfälliga överskottspengar.

Satsa på infrastrukturen - Haninges pulsåder 

I takt med att Haninge växer blir framkomligheten allt viktigare. Kommunen ska se till att infrastrukturen finns där oavsett om du åker kollektivt, bil, går eller cyklar. Bilen är en förutsättning för att många ska få ihop sitt livspussel. Vi Moderater vill inte ha en kommun som jagar bort bilisterna genom att minska antalet parkeringsplatser och chockhöja avgifterna. Haninge behöver en infrastruktur som hänger ihop utifrån realistiska förväntningar, inte plakatpolitik. Samtidigt som invånarantalet ökar kraftigt uteblir viktiga infrastruktursatsningar. Tvärförbindelsen Södertörn kommer att byggas men är försenad med flera decennier. Planerna på dubbelspår till Nynäshamn har avbrutits och investeringar i en ny sträckning av Stavsvägen i Tungelsta har förhandlats bort av kommunen. Dessa satsningar är helt nödvändiga för Haninges utveckling. Vi kräver bättre turtäthet på våra pendeltågsstationer, inte minst måste de så kallade ”skip-stop tågen” sluta hoppa över Vega och Jordbro. Vi vill också att antalet turer i busstrafiken till Gullmarsplan ska öka.

Boende- och livsmiljö
Lila blommafält

ÄLDREOMSORG - en värdig ålderdom

Vi vill:

 • införa valfrihet på särskilt boende

 • kvalitetssäkra maten inom äldreomsorgen

 • låta den äldres behov gå först

 • möjliggöra för öppnande av fler seniorbostäder

Rätt till självbestämmande

Varje människa är unik med egna önskemål och intressen. Vi vill ge de bästa förutsättningarna för att alla ska kunna leva som de själva vill. Rätten till självbestämmande är lika viktig oavsett ålder. I Haninge har en kraftig överetablering av kommunala äldreboenden tvingat populära privata aktörer att lägga ner när äldre tvingats flytta in i de kommunala boendena. Vi Moderater vill att valfrihet och kvalitet alltid ska gå före en dogmatisk syn på driftsform. Därför vill vi införa valfrihet inom särskilt boende. Vi Moderater välkomnar alla aktörer som vill vara med och utveckla konceptboende för äldre. Det finns mycket stor efterfrågan. Det enda kommunen behöver göra är att släppa fram aktörerna och inte motarbeta dem.

Hemtjänst på de äldres villkor

Hemtjänsten är en viktig del av många äldres vardag i Haninge. Det kommer alldeles för många vittnesmål om en osund minutjakt där omsorgsgivaren i stället för att möta den äldres behov och önskemål måste utföra uppgifter i en förutbestämd ordning utan flexibilitet. Vi vill införa ett mer behovsanpassat system där den enskildes egna önskemål får större utrymme. Vi anser också att krav på att personalen ska kunna svenska är ett måste för de äldres trygghet och rätt till god omsorg. De måste känna att de blir kan bli förstådda av personalen.

 

Ofrivillig ensamhet kan ofta leda till ökat behov av äldreomsorg. Därför bör kommunen verka för samarbeten med olika ideella organisationer för att ge äldre möjlighet till social samvaro. En bra hemtjänst och möjligheter till ett rikt socialt liv gör att äldre kan bo kvar hemma längre.

Äldreomsorg
tree-gf48611a63_1920.jpg

MILJÖPOLITIK PÅ RIKTIGT - värna klimat och miljö

Vi vill:

 • förbättra vattenkvaliteten i våra sjöar och vattendrag

 • utöka laddinfrastrukturen i Haninge

 • skapa fler infartsparkeringar

 • stoppa vindkraftsplaner i Haninges skärgård

En hållbar framtid

Moderaterna vill att Haninge förblir en grön kommun i en växande storstadsregion. Våra rekreationsområden och badplatser är både välbesökta och uppskattade. Att bygga ut kommunalt vatten och avlopp runt sjöar som Drevviken är det bästa sättet att få renare vatten. Fler infartsparkeringar gör det enklare för många att pendla med kollektivtrafiken. Vi vill stoppa S-regeringens planer på att fylla vår skärgård med stora vindkraftverksparker. Vindkraft skadar naturmiljön och är ingen långsiktig hållbar energiförsörjning. 

Vi riskerar elbrist eftersom regeringen i förtid lagt ner hållbar och fossilfri kärnkraftverk. Däremot måste återvinningen fungera bättre i skärgården och det ska finnas hög tillgänglighet med mobila ÅVC:er.

 

Skapa rätt drivkrafter  

Lägre taxor och avgifter för invånarna som väljer miljövänliga alternativ är ett mycket bra och effektivt sätt att värna om miljön. Kommunen behöver titta på fler möjligheter att stimulera ökad återvinning, återbruk och minskad nedskräpning. Det ska vara lätt att göra rätt. Kommunen ska naturligtvis också föregå med gott exempel. Haninge ska ställa krav på SRV Återvinning AB att servicen i skärgården bibehålls. Andra enkla medel för att skapa positiva drivkrafter för en bättre miljö är att stimulera utbyggnad av laddinfrastrukturen i kommunen med fler laddstolpar.

Miljöpolitik
Idrott, fritid och kultur
Pojkar under en sportspraxis

IDROTT, FRITID OCH KULTUR

- en kommun för barn och unga

Vi vill:

 • utveckla fler spontanidrottsytor

 • återinföra nolltaxan för barn, unga och funktionshindrade

 • satsa på kulturskolan

 • demokratisäkra föreningsbidragen genom ökade kontroller

 • införa fritidscheck för barn och unga

Vi prioriterar barn och unga

Vi Moderater prioriterar barn, unga och personer med funktionsnedsättning vid fördelning av föreningsbidrag. Vuxna kan själva betala för sina kultur- och fritidsintressen. Den kommunala fritidsgårdsverksamheten är en föråldrad organisation som måste omstruktureras i grunden. I stället för att bidra till en meningsfull fritid har de till stor del blivit rekryteringsbas för kriminella gäng och tillhåll för drogförsäljning. I Haninge har under den förra mandatperioden små populära fritidsgårdar lagts ner till förmån för stordrift i de större kommundelarna. Dessa nedlagda fritidsgårdar har dock ersatts med initiativ från föräldrar och organisationer som visat sig vara betydligt bättre än kommunal drift. Vi vill skapa ett system med fritidscheckar där aktörer kan bedriva verksamhet som ungdomar själva får välja.

 

Fritidsintressen är inte bara idrott, det är viktigt att barn och unga får tillgång kulturupplevelser. Det är inte bara kreativt utan också en viktig del i bildningen och den personliga utvecklingen för barn, därför vill vi att alla barn ska erbjudas kulturupplevelser eller eget kulturskapande. Kulturskolan är ett bra exempel på introduktion till musik och kultur. Det är också en form av fritidsutbud som kommer att omfattas av systemet med fritidscheckar. Det ska naturligtvis också råda nolltolerans mot hot, trakasserier, våld och droger på kommunens anläggningar.

Nya nav för idrott och rekreation

Arbetet med idrottskommunen Haninge har stått stilla under två mandatperioder och planerna på utveckling av Torvalla-

idrottsplats med en ny simhall och andra anläggningar har inte kommit någonvart. Vi Moderater vill skapa ett nav för idrott vid Torvallaområdet med nya anläggningar och idrottsnära boende. Vendelsömalms idrottsplats ska också fortsätta att utvecklas med nya anläggningar som möter den ökade efterfrågan av idrotten i kommunen. Vi tycker också att det är hög tid att gå från ord till handling och se till att planera för att minst en simhall byggs i kommunen under mandatperioden. Fortsatt utveckling av spontanidrottsytor är en självklarhet för oss. Ett särskilt arbete ska också startas upp för utveckling av Rudans friluftsområde, det finns en enorm outnyttjad potential på kommunens rekreationsområden och vårt fantastiska kulturarv som kommunen tillsammans med andra aktörer kan utveckla. Därför vill vi göra en särskild satsning på att utveckla kommunens frilufts- och rekreationsområden.

 

Ett annat intresse som fått stå tillbaka under två mandatperioder är hästnäringen. Vi vill exempelvis återuppta arbetet med att tillsammans med markägare och hästintressenter skapa fler ridleder i en av Sveriges mest hästtäta kommuner.

 

Idrott på lika villkor och demokratisäkring av bidragen

Tjejer ska inte få sämre träningstider än killar på våra anläggningar. I Haninge är det begränsad tillgång till lokaler, speciellt för idrottsföreningar som domineras av tjejer. Det finns gymnastik- och cheerleadingföreningar med flera hundra intresserade i kö. Dessa tjejdominerade föreningar missgynnas i det bokningssystem kommunen använder, som baseras på antalet utövare utan att ta hänsyn till kö.

 

Det saknas tillförlitlig kontroll som förhindrar att bidrag betalas ut till föreningar som inte delar vår demokratiska grundsyn. Religiösa extremister och bidragsentreprenörer lyckas varje år tillskansa sig miljoner i skattepengar genom att fylla i blanketter på rätt sätt. Detta måste upphöra och därför ska bidragen i Haninge demokratisäkras genom utökade kontroller och uppföljningar.

Par njuter av utomhus

VÄRNA OM DE MEST UTSATTA

Vi vill:

 • öka den enskildes möjligheter till utveckling

 • bekämpa hedersförtryck och våld i nära relationer

 • rekrytera fler familjehem

Alla har rätt till utveckling

Kommunen har en skyldighet att ge stöd till funktionshindrade, att ge dem möjligheter att leva som alla andra. Vi Moderater genomförde valfrihet inom daglig verksamhet i Haninge för åtta år sedan och idag finns flera leverantörer med olika inriktning. Vi vill fortsätta att utveckla anpassningen till den enskildes önskemål och behov inom arbetsmarknadsverksamheter och särskilt boende. Tillgänglighetsanpassning i våra offentliga rum är också viktig för den enskildes utveckling och frihet. Vi vill därför införa en särskild budget för sådan anpassning så att funktionshindrades rättigheter enligt lagstiftningen tas tillvara i samhällsbyggnadsprocessen.

Utsatta barn

Ett barns rätt till en trygg uppväxt ska alltid gå före förälderns rätt till sitt barn. Det behövs generella, tidiga och kraftfulla insatser för att motverka att barn och unga hamnar i utanförskap, kriminalitet och missbruk. Kommunen måste jobba mer strategiskt för att rekrytera fler familjehem och samtidigt måste familjehem, jourhem och HVB-hem kvalitetssäkras genom register, bättre kontroll och utdömande av vite vid överträdelser.

Mot hedersförtryck och våld i nära relation

Haningebor som drabbas av våld och förtryck ska erbjudas stöd från kommunen. Därför är det viktigt med ett utökat samarbete med de olika aktörerna som arbetar med detta för att öka kunskapen och införa effektiva åtgärder, inte minst kvinnojouren. Moderaterna och den övriga oppositionen har tvingat fram en kartläggning av hedersrelaterat våld i kommunen som visar att mer än en fjärdedel av flickor är drabbade av hederskultur. Moderaterna står på offrens sida, inte förtryckarnas. En enkel åtgärd mot hedersförtryck är att säkra upp att förtryckarna inte får tillgång till offrens ekonomi genom att ekonomiskt bistånd utbetalas individuellt. En annan viktig utgångspunkt är att flytta på förövaren, inte den utsatta.

Affärsmöte

TA ANSVAR FÖR FINANSERNA

Vi vill:

 • införa ett långsiktigt mål för en lägre kommunalskatt

 • öka självfinansieringen av kommunala investeringar

 • vidta kraftåtgärder mot korruption och missbruk av skattemedel

Våra barn ska inte betala våra skulder

Kommunens låneskuld har ökat med 1,5 miljarder kronor på fem år. Vi vill få stopp på denna lånekarusell. Kommunen måste öka självinansieringen av investeringar. Skattebetalarnas pengar är inte till för att uppfylla enskilda politikers önskelistor, de ska gå till välfärdsuppdraget. I en kommun med ordning och reda på ekonomin där pengarna används till kärnverksamhet ska kommunalskatten vara låg.

 

Vi Moderater vill införa en långsiktig plan för en lägre kommunalskatt. Vårt mål är att ligga bland de tio kommuner som har lägst kommunalskatt i länet. Det innebär att kommunen måste upphöra med alla engångspengar varje år för hundratals miljoner kronor som varken bidrar till ökad välfärd eller kvalitet. Det innebär också att alla ekonomiska beslut måste följas av en konsekvensanalys på längre sikt. När nya lokaler för offentligt finansierad verksamhet ska byggas ska det på ett tidigt stadium avgöras 

 om lokalen och verksamheten ska byggas och drivas i kommunal eller privat regi så att såväl kommunens egenregi som de privata aktörerna får tydliga förutsättningar för sin planering. Hälften av alla nya verksamheter ska byggas och drivas av en fristående aktör för att dämpa kommunens investerings- och lånebehov.

Återta kontrollen för skattebetalarnas räkning

En kommunlednings huvuduppgift är att förvalta skattebetalarnas pengar. Det är ett stort förtroende som inte får missbrukas. Då går det inte att ge hyressubventioner till sin egen partiförening eller att ge bidrag till organisationer som är politiskt närstående. Det går heller inte att fördela kontrakt till enskilda aktörer utan upphandling och giltiga avtal.

 

Vi vill införa tydliga rutiner för hantering av skattebetalarnas pengar och lika tydliga konsekvenser för de som bryter mot dem. Haningemoderaterna är en garant för ordning och reda på den kommunala ekonomin eftersom vi värnar om dina skattepengar.

Utsatta
Ekonomin

FÖLJ OSS

Genom att du följer oss i våra sociala kanaler, gillar, kommenterar och delar Moderaternas inlägg så hjälper du oss sprida vårt budskap digitalt.

 

Klicka på ikonerna för att fortsätta till sociala medier!

 • Facebook
 • Instagram

GE EN GÅVA

Vill du bidra till Moderaternas arbete? När du ger en gåva till Moderaterna är du med och bidrar i arbetet för ett friare och tryggare Sverige.

 

Din gåva gör skillnad!

ENGAGERA DIG

Vill du vara med och påverka i Haninge kommun? Våra medlemmars engagemang är vår styrka och för varje ny medlem blir Moderaterna en större kraft att påverka samhället till det bättre.

 

Bli medlem redan idag!

bottom of page