Worker with Ladder
En politik som får 
ordning på Haninge

Nystart för Haninge har fokus på kommunens viktigaste utmaningar

- tryggheten, skolan och jobben. Vår politik verklighet och de samhällsproblem vi ser idag. Vårt uppdrag kommer alltid vara att sätta Haninge i främsta rummet och stå på Haningebornas sida.

 
VÅR UPPGIFT
polis.jpg

Trygghet

Lagarbete

Skola

Arbete före bidrag

Dricksvatten utanför

Idrott, fritid och kultur

Bostäder Complex

Boende- och livsmiljö

Leende Senior Kvinna

Äldreomsorg

dan-stark-hEceQrBaIiE-unsplash.jpg

Miljö på riktigt

joshua-rodriguez-f7zm5TDOi4g-unsplash.jpg

Det lokala näringslivet

 
polis.jpg

TRYGGHET

Haninge kommun har under flera år haft flest anmälda rån och skadegörelsebrott i länet utöver Stockholms stad. Samt näst flest anmälda överfallsrån. Regionen, Polisen och kommunen har god kunskap om vilka specifika offentliga platser som är i behov av särskilda insatser och det finns bra strukturer för samverkan mellan de olika aktörerna. Haninge behöver en kraftsamling mot otryggheten och den växande kriminaliteten.

 

Kommunen ska tillsammans med invånarna ta tillbaka det offentliga rummet. Våra gemensamma platser ska användas för det som de är avsedda för, inte till drogförsäljning, överfallsrån, gänguppgörelser, tillfällig övernattning och tiggeri. De flesta invånare påverkas nu direkt av den växande kriminaliteten. Varannan kvinna i Sverige vågar inte gå ut i sitt eget bostadsområde på kvällen.

På bara ett år har antalet skjutningar fördubblats och mängden anmälda sexualbrott i kommunen har ökat under den senaste mandatperioden. Jordbro och Brandbergen är utpekade av polisen som utsatta områden där kriminella påverkar lokalsamhället genom utpressningar, öppen knarkhandel och våld. Läget är alarmerande och gränsen har passerats sedan länge, men det går att kunna vända utvecklingen. Vi moderater sätter alltid tryggheten först.

 • Inför kommunala ordningsvakter

 • Investera i fler trygghetskameror

 • Inför nolltolerans mot klotter och skadegörelser

 • Anställ mer fältpersonal

 • Skapa trygga gångstråk

 • Utöka gatubelysningen

 
library-1003919_1920.jpg

SKOLA

Ingen verksamhet har större långsiktig utjämnade effekt vad gäller livschanser än skolan. Var tredje elev upplever att de inte kan få någon studiero. Efter endast två mandatperioder med en S-ledd kommunledning så blev Haninge utsedd till Sveriges sämsta skolkommun av Lärarförbundet. Med lägst lärartäthet och näst lägst andel behöriga lärare i landet är det svårt att upprätthålla kvaliteten i skolan. Avsaknaden av ordning och reda i Haninges skolor avspeglas i elevernas resultat. Andelen elever i Haninge som klarar gymnasiet inom tre år är lägst i länet.

I Haninges kommunala skolor ska det vara ordning och reda i klassrummen och det ska inte finnas någon tolerans för våld, hot eller trakasserier.

Alla brott i skolan ska polisanmälas. Våra skolmiljöer behöver tryggas och anpassas för alla elever, även de med NPF eller andra funktionsvariationer. 

 

Vi moderater vill återupprätta ordning och reda med fokus på kunskap och göra Haninge till en attraktiv skolkommun. Ingen ska lämnas efter eller hindras i sin utveckling.

 

 •  Polisanmäl alla brott i skolan

 •  Inför gemensamma ordningsregler i kommunens skolor

 •  Inrätta en skolakut för stökiga elever

 •  Höj elevpengen

 •  Koppla en socialsekreterare till varje skola

 
Flyttare som bär hyllenhet

ARBETE FÖRE BIDRAG

Haninge ska vara en välkomnande kommun men ingen kravlös gemenskap. Haninge har högre arbetslöshet än övriga länet och riket. Varje krona som går till bidrag till den som kan arbeta är en krona som kunde gått till polisen, skolan eller äldreomsorgen. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd har ökat med 28 % under mandatperioden och är idag tredje högst bland alla kommuner i Stockholmsregionen. Förtroendet för kommunen hos det lokala näringslivet har sjunkit kraftigt under socialdemokraternas styre.

Att ställa krav är att bry sig. Obligatoriska och kompetenshöjande aktivitetskrav ska regelmässigt tillämpas för de som erhåller ekonomiskt bistånd, exempelvis inom arbetsmarknadsverksamheter och SFI. Det bidrar också till ökad genomströmning från utbildning till arbete. Tydliga konsekvenser måste finnas för den som inte aktivt medverkar till att återgå till egen försörjning. 

Samtidigt måste kommunen bli mycket bättre i att följa den enskilde från bidrag till egen försörjning, därför vill vi garantera en snabb individuell plan till egen försörjning.

Egen försörjning ska alltid gå före bidrag och fusk ska aldrig tolereras. Därför ser vi det som en självklarhet att kommunen gör hembesök i samband med ansökan om försörjningsstöd och att det finns en löpande kontroll över om folkbokföringen stämmer. kommunen ska värna om skattebetalarnas pengar. Moderaterna vill vända denna utveckling och återinföra arbetslinjen i Haninge.

 

 • Inför aktivitetskrav och obligatoriska hembesök för personer som söker ekonomiskt bistånd

 • Stoppa utbetalning av bidrag till illegala invandrare

 • Öka samarbetet med det lokala näringslivet

 • Skapa en gymnasie- och vuxenutbildning med jobbfokus

office-g28ad83945_1920.jpg

DET LOKALA NÄRINGSLIVET

Haninge är en starkt växande kommun men det saknas en plan för hur vi ska bli det attraktiva alternativet i konkurrens med alla andra kommuner i stockholmsregionen. Utvecklingen av stadskärnan har stannat av och enorma planresurser läggs på utveckling av nya hyresrätter i Jordbro och någon form av storstadsprojekt i Västerhaninge som inte efterfrågas av invånarna där. Moderaterna vill släppa fram möjligheterna för de som vill äga sitt eget hem. Vi vill ha starkast utveckling i stadskärnan och ställa högre krav på utformningen av den urbana miljön. Men vi vill också se fler småhus växa fram i de fantastiska miljöer som vår landsbygd och skärgård erbjuder. I Haninge ska vi ta hand om vår närmiljö och kommunen ska underlätta för detta genom alltid hålla offentliga platser rena från skräp och klotter.

 • Inför bygglovstjänst för företag

 • Ta fram en etableringsstrategi för företag

 • Skapa ett utvecklingsbolag för stadskärnan

 • Underlätta för lokala företag i upphandlingar

 
lägenhetshus

BOENDE- OCH LIVSMILJÖ

Haninge är en tillväxtmotor i södra Stockholm strategiskt placerad för hela Östersjöregionen med Norviks hamn i söder och Stockholm i norr. En förutsättning för fortsatt utveckling är att Tvärförbindelse Södertörn byggs. Men det är också en landsbygds- och skärgårdskommun med fantastiska miljöer att bo och verka i. Vi vill balansera utvecklingen av stadskärnan och kollektivtrafiknära lägen med tillgänglighet till landsbygd och skärgård. Vi vill ställa högre krav på utformningen av den urbana miljön samtidigt som vi vill släpa fram utbyggnaden av småhus. I Haninge tar vi hand om vår närmiljö. Det ska vara lätt att återvinna och våra offentliga platser ska alltid hållas rena från skräp och klotter.

 

 • Prioritera småhus och bostadsrätter

 • Ett program för trygghet och trivsel i offentliga miljöer

 • Förbättra möjligheten att bo och verka på landsbygden och i skärgården

 • Ställ högre krav på byggnaders utformning och livsmiljö vid 

      markanvisningar

 • Utöka renhållningen i kommunen

 
Lila blommafält

ÄLDREOMSORG

Våra äldre förtjänar en trygg och värdig ålderdom. Vi moderater värnar om rätten till självbestämmande oavsett ålder. Det finns en övertro på den kommunala organisationen i Haninge som går ut över den enskilda människan. Kommunal stordrift tränger ut små enskilda alternativ och de äldres rätt att själva påverka sin omsorg ersätts av minutscheman. Den enskildes behov och förmåga att utvecklas ska vara det centrala i kommunens äldreomsorg.

 • Inför valfrihet inom äldreboende

 • Kvalitetssäkra maten inom äldreomsorgen

 • Den äldres behov ska gå först

 • Fler boende för 55+

 
tree-gf48611a63_1920.jpg

MILJÖPOLITIK PÅ RIKTIGT

Moderaterna vill att Haninge förblir en grön kommun i en växande storstadsregion. Våra natur- och rekreationsområden är både välbesökta och uppskattade. Vi måste förstärka arbetet med att förbättra statusen i våra sjöar och vattendrag. Inte minst genom att bygga ut de kommunala vatten och avloppet i anslutning till Drevviken. Kommunen ska verka för en utbyggnad av laddinfrastrukturen, minska beroendet av fossila drivmedel i den egna verksamheten och underlätta för hållbara resor såsom kollektivtrafik och gång. Möjligheten till att infartsparkera i anslutning till kollektivtrafiken måste bli bättre.

 

- Strategi för utökad laddinfrastruktur för fler laddstolpar

- Öka möjligheten till återvinning och återbruk

- Förändra avfallstaxan så det lönar sig att återvinna

- Öka utbyggnadstakten för kommunalt vatten och avlopp

- Förbättra statusen i våra sjöar

 
Pojkar under en sportspraxis

IDROTT, FRITID OCH KULTUR

Moderaterna i Haninge vill återuppta arbetet med att göra Haninge till Sveriges bästa idrottskommun och satsa på alla åtgärder som förbättrar folkhälsan. Kommunen ska prioritera barn, unga och funktionsnedsatta. Skattebetalarnas pengar ska inte gå till fritidsaktiviteter för vuxna och inte en krona ska gå till bidragsfusk eller extremistverksamhet. Det ska vara enkelt att ta del av kultur- och fritidsutbudet och fler aktörer ska kunna vara med och anordna sådana verksamheter. Vi vill också vårda och öppna upp kommunens kulturarv och rekreationsområden. Tryggheten behöver stärkas på alla kommunens anläggningar med nolltolerans mot hot, våld och droger. 

 

- Återinför nolltaxa för barn och funktionshindrade

- Demokratisäkra föreningsbidragen genom ökad kontroll

- Inför fritidscheck för barn och unga

- Utveckla fler spontanidrottsytor

- Utveckla kommunens rekreationsområden

FÖLJ OSS

Genom att du följer oss i våra sociala kanaler, gillar, kommenterar och delar Moderaternas inlägg så hjälper du oss sprida vårt budskap digitalt.

 

Klicka på ikonerna för att fortsätta till sociala medier!

 • Facebook
 • Instagram

GE EN GÅVA

Vill du bidra till Moderaternas framgång i valet 2022? När du ger en gåva till Moderaterna är du med och bidrar i arbetet för maktskifte och ett bättre Sverige.

 

Din gåva gör skillnad!

ENGAGERA DIG

Vill du vara med och påverka i Haninge kommun? Våra medlemmars engagemang är vår styrka och för varje ny medlem blir Moderaterna en större kraft att påverka samhället till det bättre.

 

Bli medlem redan idag!