Kommunpolitiskt program

Inriktningsdokument

Haningemoderaterna 2018-2022

 

 

 

 


 

Vi sätter tryggheten först!

Mycket av det bästa med Haninge hittar vi i det som ligger oss närmast. I föreningslivet, i skolan, med arbetskollegorna, tillsammans med familjen och i det egna bostadsområdet. Det är här som var och en av oss är med och gör Haninge till en ännu bättre kommun. Men, det är också där saker och ting måste fungera. När det inte gör det blir vi arga och besvikna. När stöket i skolorna raserar skolresultaten, när vår gemensamma utemiljö inte hålls efter, när vi känner oss otrygga i vårt eget bostadsområde och när gängbildning och kriminalitet växer fram i våra kommundelar är det med rätta vi blir förbannade.

Vårt löfte inför valet 2018 är enkelt. Vi kommer att sätta tryggheten först. Vi kommer se till att saker och ting fungerar. Vi kommer att bry oss mer om att skapa ordning och reda än att ställa ut vaga löften om kommunala skrytbyggen och nya miljonsatsningar. Vi gör det därför att du ska kunna bry dig mer om sådant du tycker om och mindre åt sådant som kommunpolitikerna borde klarat av att fixa. I vårt arbete kommer vi att vara raka och ärliga. Får vi ditt förtroende kommer vi att arbeta hårt för att förverkliga det vi nu lovar. I Haninge ska det fungera.

Det innebär att du som medborgare ska kunna förvänta dig att de skattepengar som kommunen får in tack vare ditt hårda arbete används på bästa och effektivaste sätt. Du ska kunna lita på att barnen lär sig och har det bra i skolan, att äldreomsorgen tar hand om våra äldre, att bilen står kvar där du parkerade den och att det är ordning och reda såväl i

det politiska ledarskapet som i ekonomin. Haninge ska vara en kommun att vara ännu stoltare över än idag. Vägen dit går genom att sätta tryggheten först och se till att både
vardagen och välfärden fungerar.

 

Ta tillbaka det offentliga rummet

En öppen demokrati ska speglas av invånarnas känsla av frihet och trygghet. Staten har huvudansvaret för att säkerställa invånarnas trygghet och säkerhet. Kommunen har ett stort ansvar i det förebyggande trygghetsarbetet och i att skapa trygga strukturer i utformningen av det offentliga rummet. Men för att skapa ett tryggare samhälle krävs också att fler invånare visar civilkurage. När fler människor ställer upp bakom värderingar om vad som är rätt och fel skapas ett hoppfullare samhälle.

Den ökande brottsligheten och otrygghet har blivit en av Sveriges största utmaningar. Trygghetsmätningar visar bland annat att en tredjedel av alla unga kvinnor känner sig otrygga på kvällarna i sitt eget bostadsområde. En tredjedel av alla unga kvinnor känner sig otrygga när de går ut på kvällen. Radikaliseringen ökar och parallella samhällsstrukturer har etablerats som inte delar våra demokratiska och jämställda värderingar. Hederskulturer som begränsar kvinnor och flickors liv är oacceptabla i vårt demokratiska samhälle.

Den ökande kriminaliteten i vissa områden drar redan otillräckliga polisresurser från andra trygghetsskapande uppgifter. Illegala bosättningar med kraftigt ökad nedskräpning bidrar till att invånare väljer bort offentliga platser. Särskilt allvarligt blir det när otryggheten på pendeltågstationer och bussterminaler begränsar invånarnas rörelsefrihet. En passiv kommunledning som inte möter de växande utmaningarna kan inte heller vända utvecklingen.

Moderaterna är partiet för lag och ordning. De kriminella gängen ska stoppas, brotten som drabbar vanligt folk ska bli färre och poliserna ska bli fler. Våra invånare ska kunna röra sig fritt och bestämma över sina egna liv. I Haninge ska man vilja gå ut på kvällen och det ska kännas tryggt att ta sig hem från jobbet eller kvällsaktiviteten. Vi vill att Haninge ska vara en trygg attraktiv kommun att både leva och jobba i. Vi vill ha ett ljust, städat och snyggt Haninge.

Våra förslag

 • Ta fram en Trygghetsplan för att öka upplevda tryggheten och minska brottslighet
 • Mer resurser till ordningsvakter för bevakning och ordningshållning
 • Nolltolerans mot illegala bosättningar
 • Inför tiggeriförbud
 • Inför tydliga regler för föreningsbidrag i syfte att inte en skattekrona ska gå till religiös extremism
 • Avskaffa könsseparerade badtider
 • Utöka insatserna för att motverka hedersvåld och förtryck, en kartläggning av hur utbrett det är i kommunen ska göras och vi vill att riksdagen utreder slöjförbud i grundskolan samt att barnäktenskap inte ska vara giltiga i Sverige.

 

 

 

 

En trygg skola med ordning och reda

Utbildning är vägen in i det svenska samhället och är en av den allra viktigaste skyddsfaktorn mot socialt utanförskap. I dag lämnar alltför många skolan med ofullständiga betyg och en dålig start i livet. Många hamnar också mellan stolarna hos socialtjänst och skola, särskilt barn som placerats av socialtjänsten i annan kommun.

I Haninge upplever 6 av 10 elever ingen arbetsro och över 20 procent av eleverna i årskurs 9 har använt hot eller våld mot andra elever. Det är en utveckling som inte kan eller ska accepteras. Samtidigt tyngs lärare av administrativa uppgifter och får mindre tid för elever och undervisning.

Genom tydligt ledarskap vill vi vända den negativa trenden och få ordning och reda i skolan. Vi värnar också om det fria skolvalet där eleverna själva kan avgöra vilken skola de ska gå i.

Våra förslag

 • Nya gemensamma ordningsregler för alla kommunala skolor i Haninge
 • En timme mer undervisning per dag och en timme mer fysisk aktivitet per vecka
 • En socialsekreterare knuten till varje elevhälsoteam på skolorna
 • Aktivt skolval där alla elever måste välja skola
 • Nolltolerans mot trakasserier där skolan flyttar på mobbaren och inte på offret
 • Inför lärarsekreterare för att avlasta lärarna
 • Inför en lägstanivå för digitalisering i alla Haninges skolor

 

 

 

 

 

Ett starkare Haninge börjar med en stark ekonomi

Att ta ansvar för ekonomin är grunden i Moderaternas politik. Haninge står inför stora ekonomiska utmaningar. När både andelen äldre och andelen småbarnsfamiljer ökar så stiger kostnaderna för hemtjänst, äldreboende och barnomsorg. Samtidigt tar kommunen emot många nyanlända med låg eller ingen utbildning. Skattepengarna från de som arbetar måste användas på så effektivt sätt som möjligt därför måste kommunens fokus ligga på att alla som kan arbeta också gör det.

Mellan 2014 och 2016 ökade kommunens låneskuld med över en halv miljard kronor. Om denna utveckling inte hejdas kommer allt mer av kommunens pengar att gå till att betala räntor istället för till skola vård och omsorg.

Ordning och reda på finanserna är en förutsättning för att kunna tillhandahålla bra och kvalitativ verksamhet. Vi vill skapa en organisation som fokuserar på gott bemötande och hög servicenivå till Haningeborna där vi kan leverera betydligt mer per skattekrona. Vi behöver fler skattebetalare, inte högre skatter. Skattehöjningar gör det mindre lönsamt att gå från bidrag till jobb, att arbeta mer samt dyrare och krångligare att skapa jobb i Haninge.

Om vi dessutom ökar möjligheterna att välja bland fler utförare av våra kommunala tjänster så blir det mer kvalitet utan att kostnaderna ökar. Lägre skulder, fler i arbete och en offensiv näringslivspolitik skapar ordning och reda på finanserna. Det är genom vår ansvarsfulla ekonomiska politik som vi kan hålla det vi lovar.

Våra förslag

 • Ta fram en långsiktig plan för sänkt kommunalskatt
 • Rusta Haninge för kommande lågkonjunktur genom höjt överskottsmål
 • Minska lånebehovet genom ökad självfinansiering

 

 

 


Ett blomstrande näringsliv

Haninge har särskilt goda förutsättningar för att kunna ta emot fler företag. När arbetsplatsområden ersätts med bostäder i Stockholm finns Haninge som ett attraktivt alternativ med goda kommunikationer. Med öppnandet av Norviks hamn 2020 skapas också möjligheter för tusentals nya företag på Södertörn. Haninge har fått problem med sitt företagsklimat där framför allt politikernas attityder till företagare försämrats avsevärt och bygglovshanteringen blivit sämre. Vi både kan och vill bättre än så! Dessutom driver de rödgröna en intensiv kampanj mot företag som skapar jobb i välfärden där vinstförbud skulle stoppa företag från att kunna utvecklas och expandera. Tiotusentals elever och vårdtagare riskerar att förlora den skola eller den vårdgivare de valt om den rödgröna politiken fortsätter.

Moderaterna är företagens vänner och vi vet att det är där jobben skapas. I Haninge vill vi att företagen ska få bästa möjliga service, både de som vill etablera sig och de som redan finns här. Vi vill låta fler företag vara med och utveckla kommunens tjänster. I ett Haninge med blomstrande företagsklimat kommer fler att vilja bo och jobba.

Våra förslag

 • Inför särskild bygglovstjänst till företagare
 • Ändra upphandlingsreglerna så att både små och stora företag kan vara med i kommunens upphandlingar
 • Omvandla mer mark till företagsmark
 • Inför utmaningsrätt för företag som vill konkurrera om kommunens tjänster
 • Mer LOV i kommunens verksamheter
 • Ta fram en etableringsplan för Norrby gärde
 • Minskad byråkrati genom fler digitala tjänster

 

 

 

En förskola i världsklass

Svensk förskola är ett internationellt föregångsexempel och i Haninge är förskolan av mycket hög kvalité. Förskolan lägger grunden för barns möjligheter att lyckas i skolan. Barnens kreativa förmåga och lust att lära måste tas tillvara på ett som gör att övergången till skolan blir så bra som möjligt.

Med en kraftigt ökande befolkning måste kommunen hänga med i planeringen av nya förskolor. Den rödgröna kommunledningen har inte lyckats med detta. Följden har blivit stora barngrupper och långa resvägar. Nu tvingas de lösa problemen genom tillfälliga lösningar.

Haninge ska vara en attraktiv kommun där nyinflyttade familjer kan lita på att kommunen inte gör livspusslet svårare för dem. Förskolan ska vara en trygg och säker plats för barnen som stimulerar deras vilja att lära och ger dem en god grund för vidare utbildning i livet.

Våra förslag

 • Säkerställa god tillgång på plats i förskolan genom bra planering och beredskap
 • Inför förstelärare även i förskolan
 • Ökad personaltäthet och mindre barngrupper
 • Fler profilförskolor och uteavdelningar
 • Satsning på lekplatser i kommunen
 • Fasa ut alla giftiga ämnen i förskolan

 

 

 

Haninges barn har rätt till ett aktivt liv

Haninges breda utbud av kultur och fritidsaktiviteter skapar samhörighet och ger möjligheter till personlig utveckling. Idrott och kultur berikar människor, ger oss inspiration, utveckling och livskraft. Aktiviteter för barn och funktionshindrade barn är vår yttersta prioritet. Kommunens fritidsgårdsverksamhet har en viktig funktion för de ungdomar som inte är engagerade i föreningar, men de har färre besökare och återkommande incidenter med våld och droger vilket minskar tryggheten. Kommunen har också ett stort utbud av kulturmiljöer och är en av Sveriges mest hästtäta kommuner. Idrottsrörelsen engagerar flest barn och ungdomar i kommunen. Föräldrar och eldsjälar lägger ner tusentals timmar varje år för att ge barnen möjligheter att uppfylla sina drömmar. En förutsättning för att allt ska fungera är att kommunen är aktiv i arbetet med bra förutsättningar som exempelvis många spontanidrottsplatser och tillgängliga halltider.

De senaste åren har den rödgröna kommunledningen gjort för lite för idrottskommunen Haninge och aktiviteter för barn. Mer resurser har gått till verksamheter för vuxna och dyra konstnärliga installationer istället.

Haningemoderaterna vill återuppta arbetet med att göra Haninge till Sveriges bästa idrottskommun. Vi vill uppmuntra och underlätta för människor att röra på sig, så att fler får uppleva de positiva hälsoeffekterna av träning. Vi vill att pengar för kultur- och fritidsaktiviteter ska gå till Haninges barn och att utbudet anpassas efter barnens behov. Alla invånare ska också kunna känna sig trygga när de går ut på kvällen och när de besöker kommunens anläggningar. Föreningarna och näringsliv ska få betydligt större möjligheter att delta i utvecklingen av Haninge. Vi vill satsa på både bredd- och elitidrott, men också på spontan fysisk aktivitet. Vi vill också locka fler besökare till Haninge genom att skapa möjligheter för att det ska kunna anordnas attraktiva idrottsarrangemang i Haninge

Våra förslag

 • Sätta idrottskommunen Haninge på kartan
 • Torvalla ska bli ett idrottscentrum för Södertörn med ny simhall
 • Låta föreningar och externa aktörer driva fritidsgårdsverksamhet
 • Utveckla ett pengsystem för fritidsaktiviteter
 • Nolltolerans mot hot, våld och drogerpå kommunens anläggningar
 • Intensifierad samverkan mellan kommunen, Polisen och föreningar
 • Tillgängliggöra o marknadsföra Haninges unika kulturmiljöer/kulturarv.
 • Konstnärlig utsmyckning ska vara en del av planeringen för ökad trygghet
 • Främja idrotts- och kultursponsring från näringslivet

Arbetslinjen

Haninge har högre arbetslöshet och lägre utbildningsnivå än genomsnittet i Stockholms län. Andelen med gymnasieexamen inom tre år är 58 procent. Bland utlandsfödda avslutade bara 53 procent sina SFI-studier 2016. Haninge har också rasat i Svenskt näringslivs ranking över företagsvänliga kommuner från plats 87 till plats 133.

Haninges utmaningar är stora för nyanlända med låg eller ingen utbildning då risken för att fastna i bidragsberoende ökar om de inte snabbt kommer ut i egen försörjning. Den tudelade arbetsmarknaden med fler unga utan utbildning och fler utrikes födda som står utan jobb riskerar att bli permanent om inte kraftfulla åtgärder vidtas.

Vårt mål är att fler ska kunna både bo och arbeta i Haninge. Därför ska arbetslinjen utvecklas och inte avvecklas. En politik som får företag att växa och utvecklas i Haninge ger snabbare vägar in i arbete. Utbildningarna ska bli mer flexibla och anpassade till näringslivets efterfrågan. I Haninge ska också betydligt högre krav ställas på att människor i försörjningsstöd ska göra sig anställningsbara. Haninge ska vara en välkomnande kommun men ingen kravlös gemenskap. Den egna kraften att skapa jobb och egen försörjning ska alltid gå före bidrag.

Våra förslag

 • Koppla fler utbildningar till arbetsmarknaden genom samarbeten med företag
 • Arbetet med entreprenörskap i skolan ex Ung företagsamhet ska öka
 • Ta fram en långsiktig integrationsplan med fokus på utbildning och arbete
 • Resultatstyrd jobbpeng med auktoriserade anordnare
 • Närvarokrav för samhällsorientering och SFI kopplat till försörjningsstödet
 • Vi vill satsa på idrottsakademierna i Haninge gymnasium
 • Stimulera eget sommarjobbsökande med halva lönekostnaden
 • Utöka aktivitetskraven för den som får bistånd till att omfatta samtliga och skärp möjligheterna att begränsa utbetalningar vid utebliven närvaro

 

 

 

Det ska inte ta tid att komma i tid till jobbet

Haninge växer mer än de flesta andra kommunerna i Stockholmsområdet. Men med fler invånare följer också ett stort ansvar för bättre kommunikationer. Därför måste kommunen uppvakta stat och landsting för att säkerställa att nödvändiga investeringar görs i vägar och kommunikationer.

Om Haninges tillväxt ska bli hållbar måste kommunen ha en politisk ledning som tar tydligt ansvar för ny infrastruktur och bättre kommunikationer. De stora trafikproblem som uppstått i samband med byggnationerna av trafikplatserna vid Handen och Vega är exempel på bristande ansvar. Det är också bristen på parkeringsplatser och den borttagna investeringen för Stavsvägen i Länsplanen.

Haningemoderaterna står upp för Haningeborna. Vi planerar för att bilbehovet minskar genom att bostäder byggs närmare bra kommunikationer, men vi vill göra livet lättare för alla som ska ta sig till jobbet. Vi vill att fler cykelpendlar i kommunen, men det ska inte ske på bekostnad av ändlösa bilköer. Ett växande Haninge där alla kan ta sig fram skapar högre tillväxt och nöjdare invånare.

Våra förslag

 • Prioritera Tvärförbindelse Södertörn och förlängning av Spårväg syd
 • Fler infartsparkeringar
 • Tätare pendeltågsavgångar och snabbtåg till Stockholm och Arlanda
 • Ny Stavsväg till Väg 73 för att stoppa trafikkaoset i Västerhaninge och Tungelsta
 • Utökad kapacitet vid infarten till ICA Maxi och Biltema
 • Behåll direktbussarna till Gullmarsplan

 

 

 

 

Haninge – en plats man flyttar till

Haninge växer mer än de flesta kommuner. Det var under Haningemoderaternas styre de två föregående mandatperioderna som planeringen för en växande stadskärna i Handen startade. Så även för en ny stadsdel i Vega och nya bostadsområden i Gudö, Västerhaninge och Tungelsta. Fortsatt är bostadsbristen ändå stor på grund av den stora inflyttningen vilket drabbar många unga som vill flytta hemifrån.

Den rödgröna kommunledningen har inte lyckats hantera den stora inflyttningen med krav på nya förskolor, vägar och parkeringsplatser. Ungdomar har prioriterats ner i bostadskön och nu sker en bostadsutveckling med tillfälliga modulbostäder till höga kostnader.

Haninge ska vara den bästa kommunen att bo i på Södertörn. Vi ska ta tillvara på de unika förutsättningar som kommunen har för attraktivt boende och bygga bort barriärer mot rekreationsområden och andra platser som ger boendet mervärde. I Haninge ska man kunna välja sitt liv och kommunen ska respektera människor som slitit hårt för att skapa sitt drömboende. Unga ska ges bättre möjligheter att fortsätta bostadskarriären i sin hemkommun.

Våra förslag

 • Fler attraktiva bostäder i hela Haninge
 • Prioritera ungdomar i bostadskön
 • Stopp för tillfälliga modulbostäder
 • Utveckla ett Haninge sjöstad norr om Årsta Havsbad

 

 

 

Förebygga, förhindra och bryta utanförskap.

Det handlar om att ge stöd till barn och unga som far illa samt vuxna som behöver hjälp för att kunna komma tillbaka, men också om att ställa krav för att var och en ska ta ansvar för sitt eget liv och försörjning. Vi ser på ena sidan ökade kostnader inom LSS, fler människor befinner sig i utanförskap och fler barn placeras än tidigare. På andra sidan en kår av socialsekreterare där många är nya och oerfarna, det är svårt att rekrytera och arbetsmiljön är tuff.

Andelen äldre i Haninge ökar stadigt. Att åldras kan innebära ett ökat behov av hjälp i vardagen. Kommunens förebyggande insatser för att motverka isolering och skapa ett aktivt liv för äldre har till syfte att minska framtida behov av särskilt boende. Men behovet av vanliga bostäder som är anpassade för äldre är stort.

Moderaternas utgångspunkt är att varje människa är unik, med egna önskemål och intressen. Rätten till självbestämmande är lika viktig oavsett ålder. Vi vill därför att individens behov och förmåga att utvecklas ska vara central i kommunens arbete. Omsorgen i Haninge ska präglas av valfrihet, hög kvalitet och ett värdigt bemötande. Fler alternativa boendeformer för äldre ska utvecklas i kommunen.

Våra förslag

 • Mer fokus på barnens utbildning och studieresultat i utsatta familjer
 • Fler socialsekreterare ska få arbeta i yttre tjänst i samarbete med polisen.
 • Utveckla förenklade biståndsbedömningar för vissa verksamheter
 • Inför konceptet ”måltidsvän” för äldre tillsammans med frivilligorganisationer
 • Höj nivån på offentlig mat och fokusera på upplevelsen av måltiden
 • Försörjningsstödtagare ska erbjudas individuell väg till egen försörjning inom 5 dagar
 • Äldreboendegaranti för alla +85
 • Utöka valfrihetstjänster inom all omsorg

 

 

 

Fler handslag och färre pekfingrar

För många invånare är det självklart att värna om miljön genom att sopsortera, handla ekologiskt eller att köra miljöbil. Det är också till största delen enskilda människors val i vardagen som har bidragit till att Sveriges ambitiösa klimat- och miljömål uppnås.

För att skapa en hållbar utveckling måste alltid miljöfrågorna balanseras mot ekonomisk tillväxt och sociala frågor. Om miljöpolitiken genomdrivs med förbud och höjda skatter kommer den att leda till att människor slutar att välja det som är bäst för miljön.

Haninge ska bli en kommun där invånarna gör bra val för miljön. Kommunen ska vara ett gott föredöme genom att hålla rent och snyggt, bygga miljövänligt och använda miljövänliga fordon. Det ska vara enkelt att göra bra val och närmiljön ska komma närmare invånarna. Vi planerar för att färre ska behöva ta bilen till jobbet men vi försvarar också de som måste ta bilen till och i jobbet.

Våra förslag

 • Minska bilköerna för en bättre stadsmiljö och ökad framkomlighet
 • Fasa ut alla giftiga ämnen i skolor och förskolor
 • Tillgängliggöra kommunens rekreationsområden
 • Mer resurser till dagvattenhantering och renare sjöar
 • Satsa på gröna bostadsområden
 • Sänkta taxor och avgifter för invånare som väljer miljövänliga alternativ
 • Bidra till ökad återvinning, ökat återbruk och minskad nedskräpning